Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je v České republice upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, na jehož základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy, které mohou být rozhodovány soudem a o kterých mohou účastníci uzavřít smír, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání.

Rozhodčí soud pracuje na základě činnosti rozhodců, zapsaných na listině rozhodců. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod.

Rozhodčí řízení má oproti řízení před obecnými soudy tyto výhody:

  • Jednoinstančnost (Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález, proti vydanému nálezu se již nelze odvolat, doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a je soudně vykonatelný)
  • Rychlost a mnohem menší formálnost (od podání žaloby na Rozhodčí soud resp. od zaplacení soudních poplatků do vydání rozhodčího nálezu uběhne většinou jen několik měsíců)
  • Vykonatelnost - doručením se rozhodčí nález stává ihned pravomocný a vykonatelný a to i v zahraničí (na základě Newyorské úmluvy z roku 1958, kterou je vázáno v současné době více než 130 zemí, mezi nimi na základě sukcese i Česká republika).
  • Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3% z hodnoty sporu, nejnižší částka je 10.000, - Kč. Rozhodčí řízení tzv. urychlené je o 50% nákladnější. Pokud by rozhodčí řízení nebylo ve lhůtě 3 měsíců ukončeno, je Rozhodčí soud povinen tento zvýšený poplatek žalobci vrátit.
  • Administrativní zázemí. Rozhodčí soud má pro svoji činnost zřízen sekretariát. U rozhodčího řízení odpadá povinnost stran dbát na včasná doručování podání, zasílání kopií stranám sporu a rozhodcům apod.
  • Rozhodčí soud a rozhodčí řízení se řídí publikovaným Řádem a Pravidly. Je dána možnost všem zájemcům, aby se s nimi seznámili.
  • Rozhodčí řízení je oproti řízení před obecnými soudy neveřejné. Nehrozí Vám tak medializace řízení.

Aby mohl Váš spor řešit Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení, je nutno splnit existenci platné písemné rozhodčí doložky nebo mít sepsánu rozhodčí smlouvu. Písemná rozhodčí doložka může být uzavřena i k ústní smlouvě.