Rozhodčí doložka

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci."

Alternativní rozhodčí doložka:

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz. výše)

V ................................. dne ......................

.................................................................            .................................................................

                                               podpisy zástupců smluvních stran

Kam se umísťuje rohodčí doložka ve smlouvě?

Rozhodčí doložka se zapracuje do úvodních nebo závěrečných ustanovení příslušné smlouvy majetkové povahy.

Dále se strany mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém ze sudišť nebo kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Rozhodčí doložka může být umístěna i v jiném platně uzavřeném dokumentu souvisejícím s uzavřenou smlouvou (např. uznání závazku, splátkový kalendář, všeobecné obchodní nebo dodací podmínky, apod.)

Vyvážená obchodní smlouva s rozhodčí doložkou

Ve smlouvě Vám rozhodčí doložka zaručí, že případný spor bude velice rychle vyřešen a ukončen. Odpadnou Vám tak několikanásobné náklady, které byste byli nuceni vynaložit před obecnými soudy.

Víme jak správně zpracovat obchodní smlouvu s rozhodčí doložkou. Zkuste se nás zeptat, víme jak Vám pomoci.