Rozhodčí soud

Rozhodčí soud - historie

Logo rozhodčího souduRozhodčí soud byl v České republice založen v roce 1949 při Československé obchodní komoře. V roce 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a od 1.1.1995 nese název Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Rozhodčí soud Vám poskytuje:

Rychlé, odborné a efektivní řešení Vašeho soudního sporu! Rozhodčí řízení je v České republice upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, na jehož základě lze rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy, které mohou být rozhodovány soudem a o kterých mohou účastníci uzavřít smír, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání.

Aby mohl Váš spor řešit Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení, je nutno splnit existenci platné písemné rozhodčí doložky nebo mít sepsánu rozhodčí smlouvu. Písemná rozhodčí doložka může být uzavřena i k ústní smlouvě.

Exekuce

Rozhodčí nález je současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v případě, že povinná strana rozhodnutí rozhodčího soudu nerespektuje a neplní.