Požární ochrana (PO) a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zákony týkající se bezpečnosti práce a zákon o požární ochraně vyžadují po zaměstnavatelích, aby zajistili úkony týkající se PO a BOZP odborně způsobilými osobami.

Prostřednictvím těchto osob zajistíme, aby vaše dokumentace a všechny ostatní činnosti a povinnosti související s PO a BOZP odpovídaly platné legislativě.

Zajišťujeme:
 • Zpracování potřebné dokumentace v rámci PO a BOZP (řády, místní provozní bezpečnostní předpisy, směrnice, pokyny …)
 • Zhodnocení rizik a činnosti s tím související
 • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek a preventistů a další odborná školení
 • Kontrolní činnost a další práce (roční prověrky BOZP, preventivní požární prohlídky, kontroly požárních dveří …)
 • Ostatní specifické úkony
  - prohlídka budov před zpracováním dokumentace PO a BOZP
  - účast při jednání s dotřenými orgány státní správy
  - sepisování a šetření pracovních úrazů
  - účast při kolaudacích, místních šetřeních apod.
U větších zaměstnavatelů navrhujeme systémová řešení, která se pak mohou využít i při zavádění systémů řízení dle ISO norem.

Při změnách užívání objektů nebo prostor provádíme vypracování technických zpráv PO a posouzení požárního nebezpečí.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany může menším firmám mj. ušetřit náklady na odborného zaměstnance. U větších zaměstnavatelů pak může být přínosem nezávislost, dlouholetá zkušenost nebo také nepostižení tzv. provozní slepotou.

Odborně vedená a platné legislativě odpovídající oblast PO a BOZP může zabránit fatálním následkům ať již v důsledku pokut kontrolních orgánů, neplnění ze strany pojišťovny nebo soudního řízení.