Kontroly a revize komínů a spalinových cest

Podstatné kolem této problematiky upravuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které je platné od 1.1. 2011.

REVIZE je nutné absolvovat v těchto případech:
 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • při komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
Tuto revizi může provádět pouze osoba, která je tzv. osobou odborně způsobilou, což znamená, že je jednak držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a současně je
 • revizním technikem                                                                                             NEBO
 • specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systému       NEBO
 • revizním technikem spalinových cest.
KONTROLU je nutné provádět většinou 1 x ročně v závislosti na tom, čím se topí. (Přehled lhůt viz. tabulka níže). Provádět ji musí osoba odborně způsobilá, v tomto případě postačí, je-li držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 1x 1x 1x
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x Nejméně podle návodu výrobce
Doplňující poznámky k tabulce:
 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.