Revize plynových zařízení a tlakových nádob

Plynová zařízení

Zajištění provádění revizí a kontrol je zákonnou povinností všech provozovatelů plynových zařízení v pravidelných lhůtách stanovených vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Nabízíme provádění výchozích a provozních revizí a kontrol plynových zařízení v rozsahu:

F: Zařízení pro rozvod plynu:
Domovní plynovody, materiál: ocel, měď, medium: zemní plyn

G: Zařízení pro spotřebu plynu spalováním :
Spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, medium: plynná paliva s vyloučením PB a TP.


Dále nabízíme:

 • Činnosti servisních techniků, kteří provedou opravy, servis a čištění plynových spotřebičů.
 • Školení obsluhy plynového zařízení

Kontrola plynových zařízení

musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978 Sb.)

Přehled prováděných úkonů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů

Provozní revize plynových zařízení

musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978 Sb.)

Přehled prováděných úkonů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého

Přezkoušení obsluhy plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky.

Informace

Povinnosti osoby odpovědné za provoz plynovodu

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu

Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení...

 • pravidelné provádění kontrol a revizí
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů (nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazené saze na povrchu spotřebičů)

Zásady bezpečnosti v případě úniku zemního plynu...

 • nepoužívat otevřený oheň
 • otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu

Důvody vzniku oxidu uhelnatého CO při spalování...

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín

Tlakové nádoby

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů. .

Provádíme revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012:

výchozí revize před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1 x za rok
vnitřní revize TNS 1 x za 5 let
zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1 x za 3 roky

u těchto vyhrazených zařízení:

 • expanzomaty membránové nebo expandery
 • boilery a protiproudové ohřívače
 • zásobníky na stlačený vzduch
 • vzdušníky kompresoru
 • vzdušníky kompresoru
 • odlučovače vody ze vzduchu
  • Další navazující služby:

   • školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
   • měření tloušťky materiálu pomocí ultrazvukového měřidla
   • zpracování provozních předpisů pro provoz tlakových zařízení
   • poradenská a konzultační činnost v oblasti tlakových zařízení
    • Středotlaké kotle

     Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů středotlakých kotlů vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 070710 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

     Provádíme revize středotlakých plynových kotlů dle ČSN 07 0710 :

     provozní revize kotle 1 x za 3 měsíce
     vnitřní revize kotle 1 x za rok
     zkouška těsnosti kotle 1 x za rok – po otevření tlakového celku
     tlaková zkouška kotle 1 x za 9 let

     Odborné prohlídky - nízkotlaké kotelny

     Nízkotlaké kotelny jsou dle vyhlášky č 91/1993 Sb.kotelny s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.

     Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen :

     • před uvedením kotelen do provozu
     • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
     • při změně druhu paliva
     • vždy po jednom roce provozu kotelen
     • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

     Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, např. tepelný technik, revizní technik. O výsledku prohlídek se vyhotoví zápis.

     Služby nabízíme v tomto rozsahu :

     • dodávku a montáž plynových kotlů vč. kompletní projektové dokumentace
     • regulace kotlů, kotelen plynového zařízení, elektrických a ovládacích zařízení, detekčních přístrojů, měřičů oxidu uhelnatého CO
     • odbornou prohlídku kotelny
     • školení topičů, obsluh plynových zařízení a obsluh tlakových nádob
     • zpracování provozního řádu kotelny, výpočet větrání