Kontroly a revize hasicích přístrojů a hydrantů

Provádíme periodické revize požárních zařízení včetně servisu a oprav
  • hasicích přístrojů
  • požárních hydrantů nástěnných 52 C, 25 D, podzemních i nadzemních hydrantů
  • požárních klapek VZT
  • požárních dveří
  • požárních ucpávek
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.